vanmieu.d.webcom.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.d.webcom.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám


Chức năng: Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng quản lý, bảo tồn, phát huy và khai thác giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Tổ chức các hoạt động văn hoá phục vụ công chúng, khách tham quan di tích.

Nhiệm vụ:  

- Xây dựng và trình Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội quy hoạch, các chương trình nghiên cứu, các đề tài, đề án, dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, các kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, phòng ngừa các hành vi xâm hại di tích, triển khai công tác an ninh trật tự tại di tích;

- Thực hiện công tác duy tu, các biện pháp kỹ thuật duy trì cảnh quan, vệ sinh môi trường di tích;

- Tổ chức nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật và xây dựng cơ sở dữ liệu, công bố, trưng bày, giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

- Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, chương trình phát triển công chúng, hoạt động giáo dục về di sản, truyền thống khoa cử Thăng Long - Hà Nội;

- Huy động các nguồn lực, xã hội hóa hoạt động bảo vệ, tu bổ di tích theo quy định của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội;

- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Văn Miếu - Quốc Tử Giám của các tổ chức cá nhân trao tặng hoặc gửi giữ theo quy định của pháp luật; Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định, cung cấp các bản sao di vật, cổ vật, bảo vật theo chức năng được giao và quy định của pháp luật;

-Tổ chức đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn khách tham quan, nghiên cứu trong nước và quốc tế;

-Tổ chức tiếp đón, phục vụ các đoàn khách của Trung ương, Thành phố Hà Nội và Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội;

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện văn hoá, khoa học phù hợp với chức năng của Trung tâm;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa có thu phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, thiết kế, phát hành các ấn phẩm, tài liệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và lịch sử khoa cử, giáo dục Việt Nam;

- Thực hiện việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản tư liệu thế giới, Bảo vật quốc gia 82 bia Tiến sĩ tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám theo Luật Di sản Văn hóa, cam kết của chính phủ Việt Nam và khuyến nghị của Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học của Liên Hợp Quốc (UNESCO);

- Thực hiện việc bảo vệ và phát huy giá trị biểu tượng Khuê Văn Các tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám theo Luật Di sản Văn hóa và Luật Thủ đô;

- Tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hoá khoa học, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội;

- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội giao.

 


vanmieu.d.webcom.vn

vanmieu.d.webcom.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám